May 31, 2021 | Wpisy

Siedem artykułów wiary anabaptystów z Schleitheim z 1527 roku

Notatka: Uważa się, że siedem artykułów wiary z Schleitheim zostały napisane przez Michaela Sattlera ze Stauffen w Niemczech, jako główny autor. Sattler był pierwotnie naczelnym w klasztorze rzymskokatolickim. Wcześnie przyjął wiarę Braci Szwajcarskich i służył aż do wczesnego męczeństwa (maj 1527) jako przywódca. W swoim pożegnalnym liście Sattler napisał: „Pamiętajcie o naszym zgromadzeniu i ściśle przestrzegaj tego, co zostało na nim postanowione”, niewątpliwe odniesienie do Siedmiu Artykułów i wskazówkę co do jego własnego przewodnictwa na spotkaniu. Siedem artykułów nie jest pełnym wyrażeniem doktryny chrześcijańskiej. Zostały napisane w dniach zaciekłych prześladowań, kiedy nie było zainteresowania zbudowania wielkiego systemu teologii chrześcijańskiej. Sattler chciał jedynie postawić pewne filary prawdy przeciwko niezdrowym naukom tamtego okresu.

Wprowadzenie

Niech radość, pokój, miłosierdzie naszego Ojca, poprzez oczyszczenie dokonane przez krew Jezusa Chrystusa, z darem Ducha – który jest zesłany przez Ojca do wszystkich wierzących, aby dawać siłę, pocieszenie i stałość w każdym ucisku, do samego końca, niech będzie ze wszystkimi, którzy kochają Boga i wszystkimi synami światłości, którzy są rozproszeni wszędzie, gdziekolwiek zostali postawieni przez Boga naszego Ojca, gdzie gromadzą się w jedności ducha w jednym Bogu i naszym Ojcu wszystkich; łaska i pokój serca niech będą z wami wszystkimi. Amen.

Umiłowani bracia i siostry w Panu; przede wszystkim zawsze troszczymy się o to, abyście byli pocieszeni i bezpieczni w swoim sumieniu (które czasami było zakłócone), abyście nie byli już zawsze oddzieleni od nas jako obcy, a przez prawo, prawie całkiem wykluczeni, ale abyście mogli powrócić do prawdziwych członków Chrystusa, uzbrojonych w cierpliwość i samopoznanie, a tym samym zjednoczyć się z nami mocą pobożnego i gorliwego ducha chrześcijańskiego dla Pana.

Wiemy, że różnymi sztuczkami diabeł nas usunął, aby zniszczyć i zniechęcić dzieło Boże, które początkowo rozpoczęło się w nas z miłosierdzia i łaski. Ale prawdziwy Pasterz naszych dusz, Chrystus, który rozpoczął w nas to dzieło, będzie nas prowadził i nauczał do końca, ku Swojej chwale i naszemu zbawieniu. Amen.

Drodzy bracia i siostry, my, którzy zostaliśmy umieszczeni w Panu w Schleitheim, na pograniczu (nad brzegami rzeki Randen) uświadamiamy w punktach i artykułach wszystkim, którzy kochają Boga, że ​​jeśli chodzi o nas, jesteśmy jednomyślni aby silnie trwać w Panu, jako posłuszne dzieci Boże, synowie i córki, którzy byli i będą oddzieleni od świata we wszystkim, co czynimy, i (chwała i sława niech będą tylko Bogu) bez żadnej sprzecznej opinii, wszyscy mając doskonały spokój. Tutaj poczuliśmy, że jesteśmy jedno w Ojcu i z Chrystusem, obecni z nami w Duchu, gdyż Pan jest Panem pokoju, a nie nieporządku, jak wskazuje apostoł Paweł. Aby zrozumieć okoliczności, przestrzegaj i zwróć uwagę na następujące kwestie:

Fałszywi bracia popełnili wśród nas wielki błąd, tak że niektórzy odeszli od wiary, przyjmując i praktykując wolność Ducha i Chrystusa. Ale wkrótce odpadli od prawdy i (ku własnemu potępieniu) oddali się nieporządkowi i rozpuście ciała. Wierzyli, że jeśli mają wiarę i miłość, mogą sobie pozwolić na wszystko i nic nie może ich skrzywdzić ani potępić, ponieważ byli „wierzącymi”.

Zwróćcie uwagę, wy członkowie Boga w Chrystusie Jezusie, wiara w Ojca Niebieskiego przez Jezusa Chrystusa nie jest taka, nie tworzy i nie przynosi takich rzeczy, jak nauczają i praktykują ci fałszywi bracia. Strzeżcie się i strzeżcie się takich ludzi, ponieważ nie służą oni naszemu Ojcu, ale swojemu ojcu, diabłu.

Ale nie jest tak z wami, ci, którzy są z Chrystusa i ukrzyżowali swoje ciało (ziemska natura) wraz ze wszystkimi swoimi pożądliwościami i pragnieniami. Zrozumcie nas dobrze i poznajcie braci, o których mówimy. Oddzielcie się od nich, bo są zepsuci. Niech Pan da im wiedzę o pokucie, abyśmy pozostali silnymi i wytrwali na drodze, którą wybraliśmy, ku chwale Boga i Jego Syna Chrystusa Jezusa. Amen.

Artykuły, o których dyskutowaliśmy i co do których byliśmy jednomyślni:

Chrzest

Chrzest zostanie udzielony wszystkim tym, którzy zostali nauczeni o pokucie i poprawy życia, i którzy prawdziwie wierzą, że ich grzechy zostały usunięte przez Chrystusa i którzy chodzą w zmartwychwstaniu Pana Jezusa i chcą być pochowani wraz z Nim w śmierć, aby wraz z Nim zmartwychwstali, i wszystkim tym, którzy w tym znaczeniu proszą nas o chrzest i domagają się go dla siebie.

Wyklucza to wszelki chrzest niemowląt, największy i główny błąd papieża. Tutaj masz fundament i świadectwo apostołów: Mateusz 28, Mark 16, Dzieje Apostołów 2, 8, 16, 19. Chcemy podkreślić abyście z pewnością szanowali tych rzeczy.

Wydalenie

Jeśli chodzi o wydalenie, uzgodniliśmy co następuje: wydalenie (anatematyzacja lub ekskomunika) będzie dotyczyła wszystkich, którzy poddali się Panu, aby podążać za Nim i Jego przykazaniami, którzy zostali ochrzczeni w jedno ciało Chrystusa, którzy zostali nazwani braćmi i siostrami, ale w jakiś sposób poślizgnęli i popadli w błąd i grzech, ponieważ nie czuwali.

Zostaną dwukrotnie ostrzeżeni w tajemncy, a za trzecim razem zostaną upomnieni w kościele, zgodnie z przykazaniem Chrystusa (Mateusz 18). Ale to się stanie pod kierownictwem Ducha Bożego (Mateusz 5) przed łamaniem chleba, abyśmy wszyscy w duchu i miłości jedli ten sam chleb i pili z tego samego kielicha.

Łamanie chleba, lub eucharystia

Jeśli chodzi o łamanie chleba, wszyscy zgodziliśmy się, co następuje: wszyscy, którzy chcą łamać chleb na pamiątkę złamanego ciała Chrystusa i wszyscy, którzy chcą pić kielich na pamiątkę przelanej krwi Chrystusa, muszą najpierw być dodanymi przez chrzest do Ciała Chrystusa, które jest zgromadzeniem Bożym, którego Głową jest Chrystus.

Stan wykluczonych z kościoła: ponieważ niektórzy oddzielili się duchowo od Chrystusa, kościół celowo ich unika. Stosowanie tej separacji społecznej (wydalenia) może być surowsze lub bardziej liberalne i różni się w zależności od kościoła.

Tak jak wskazał apostoł Paweł, nie możemy brać udziału zarówno przy stole Pana, jak i przy stole diabłów. (2 List do Koryntów 6)

Nie możemy też jednocześnie pić kielicha Pana i kielicha diabłów. Wszyscy, którzy są uczestnikami martwych uczynków ciemności, nie mają udziału w świetle.

Tak więc wszyscy, którzy podążają za diabłem i za światem, nie mają nic wspólnego z tymi, którzy zostali powołani ze świata dla Boga. Wszyscy, którzy kłamią w złu, nie mają udziału w dobru.

Tak będzie i tak musi być, że ten, kto nie podziela wezwania jednego Boga do jednej wiary, jednego chrztu, jednego ducha, jednego ciała ze wszystkimi dziećmi Bożymi, nie może być z nimi jednym ciałem. Tak naprawdę powinno być, jeśli ktoś wprawdzie pragnie łamać chleb zgodnie z przykazaniem Chrystusa.

Oddzielenie się od obrzydliwości

Jeśli chodzi o oddzielenie, byliśmy jednomyślni, że należy to zrobić wobec złego i wszelkiej niegodziwości, której diabeł wrzucił w świat, a mianowicie: nie mieć z nimi (bezbożnymi) nic wspólnego i nie biegać z nimi w mnóstwie ich obrzydliwości. Zaprawdę, wszyscy, którzy nie przyłączyli się do posłuszeństwa wiary i nie stali się jednym z Bogiem, aby czynić Jego wolę, są wielką obrzydliwością przed Bogiem; dlatego nie mogą czynić nic prócz obrzydliwości. W całym stworzeniu i na całej ziemi nie ma nic prócz dobra i zła, wiary i niewiary, ciemności i światła, świata i tych, którzy wyszli ze świata, świątyni Boga i bożków, Chrystusa i Beliala, i żaden nie może mieć nic wspólnego z drugim.

Dla nas zatem oczywiste jest również przykazanie Pana, przez które nakazuje nam oddzielić się od niegodziwych, a tym samym będzie naszym Bogiem, a my Jego synami i córkami. (2 Koryntów 6:17) Dlatego Pan nakazuje nam wyjść z Babilonu i z ziemi egipskiej, abyśmy nie mieli udziału w mękach i cierpieniach, jakie Pan na nich sprowadzi.

Z tego wszystkiego powinniśmy się nauczyć, że wszystko, co nie stało się jednością z naszym Bogiem w Chrystusie, jest niczym innym jak obrzydliwością, której musimy unikać. Odnosimy się tutaj do wszelkich papieskich i niepapieskich dzieł i bałwochwalstwa, karczmy, sprawy obywatelskie, zobowiązania podjęte w niewierze i inne tego rodzaju rzeczy, które są wysoko cenione przez świat, ale które są ziemskie lub w całkowitej sprzeczności z przykazaniem Bożym, na wzór wszelkiej niesprawiedliwości, jaka istnieje na świecie.

Od tego wszystkiego musimy być oddzieleni i nie mieć w nich udziału, ponieważ są to tylko obrzydliwości, które nam się nie podobają w Jezusie Chrystusie, który nas uwolnił od służenia ciału i dał nam moc do służenia Bogu i Ducha, który nam dał.

Dlatego usuńmy z nas wszelką diabelską broń przemocy, takie jak miecz, zbroja i tym podobne, i wszelkie ich użycie albo dla przyjaciół, albo przeciwko wrogom – i weźmy czysty miecz Chrystusa: „Nie stawiajcie oporu złemu”. (Mateusz 5:39)

Pasterze w kościele

Pasterzem w kościele Bożym będzie, jak zalecił apostoł Paweł, ten, kto będzie miał dobre świadectwo wśród tych, którzy są poza wiarą. Służba takiej osoby powinna polegać na czytaniu, napominaniu i nauczaniu, ostrzeganiu, dyscyplinowaniu lub zakazaniu w zborze, prowadzeniu braci i sióstr w modlitwie, łamaniu chleba, troszczeniu się o Ciało Chrystusowe, aby było budowane i rosło, aby imię Boże było przez nas uwielbione i uczczone, a usta szydercy były zamknięte.

W razie potrzeby otrzyma pomoc od zgromadzenia, które go wybrało, aby ten, kto służy Ewangelii, mógł z niej żyć, jak Pan nakazał. Jeśli pastor robi coś, co ma być skarcone, nic nie zostanie mu zrobione, chyba że będzie zeznanie dwóch lub trzech świadków. Jeśli zgrzeszą, zostaną skarceni przed wszystkimi, aby inni się bali.

Gdyby jednak się zdarzyło, że pasterz przez krzyż zostanie wygnany lub przyprowadzony do Pana [przez męczeństwo], inny zostanie wyświęcony na jego miejsce w tej samej godzinie, aby nie zginęło małe stadko Boże i Jego lud.

Miecz lub wszelki opór

W stosunku do miecza byliśmy jednomyślni, że miecz jest wyświęcony przez Boga poza doskonałością Chrystusa. Miecz karze i zabija niegodziwych, strzeże i chroni dobrych. (Rzymianie 13:4) W Prawie Mojżeszowym miecz został wyświęcony na karę bezbożnych i na ich śmierć, a ten sam miecz jest teraz przeznaczony do użytku przez świeckich sędziów.

W doskonałości Chrystusa jednak używany jest tylko wydalenie (ekskomunika) jako ostrzeżenie i napomnienie dla tego, kto zgrzeszył, bez uśmiercania ciała – czyli tylko ostrzeżenie i nakaz, aby więcej nie grzeszyć.

Wielu, którzy nie uznają tego za wolę Chrystusa, będzie pytać, czy chrześcijanin może lub powinien użyć miecza przeciwko złemu w obronie i ochronie dobrych, czy też w imię miłości.

Odpowiedź jest jednogłośnie objawiona: Chrystus uczy nas i każe nam się uczyć od Niego, który jest cichy i pokornego serca, abyśmy znaleźli ukojenie dla naszych dusz. (Mateusz 11:29) Chrystus mówi kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, że nie powinna być ukamienowana, zgodnie z prawem Jego Ojca (chociaż mówi: „Czynię to, co mi Ojciec nakazał.” Jan 5:30), ale z miłosierdziem i przebaczeniem oraz ostrzeżeniem, by nie grzeszyć, mówi: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. (Jan 8:11) Taką postawę też powinniśmy przyjąć my, całkowicie zgodnie z regułą wydalenia.

Po drugie, w związku z mieczem pojawia się pytanie: czy chrześcijanin może pozwać kogoś (do sądu) lub zdecydować w sporach lub konfliktach dotyczących spraw doczesnych, jakie toczą między sobą niewierzący? Chrystus nie chciał decydować ani osądzać braćmi w sprawie dziedzictwa. Dlatego my powinniśmy postępować podobnie.

Po trzecie, w związku z mieczem pojawia się pytanie: czy ktoś powinien zostać sędzią (lub urzędnikiem), jeśli został wybrany jako taki? Odpowiedź jest następująca: Chcieli uczynić Chrystusa królem, ale On uciekł i nie uważał tego za zarządzenie Swojego Ojca. Musimy więc postępować tak jak On i podążać za Nim, a nie będziemy chodzić w ciemności, ponieważ mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Mateusz 16:24)

Pan sam zabrania używania siły miecza, mówiąc: “Władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was.” (Mateusz 20:25) Co więcej, apostoł Paweł mówi: “…albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna.” (List do Rzymian 8:29) itd. Apostoł Piotr dodaje: “Chrystus przecież również cierpiał (nie rządził)… i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.” (1 List Piotra 2:21)

Wreszcie należy zauważyć, że chrześcijanin nie powinien służyć jako sędzia z następujących powodów: Sądownicto rządowe jest wykonywane zgodnie z ziemską naturą, gdy chrześcijanin sądzi według Ducha; mieszkania ludzi ze świata pozostają na tym świecie, gdy chrześcijanina jest w niebie. Ich obywatelstwo jest na tym świecie, a chrześcijanina jest w niebie.

Broń ich bitwy i wojny jest cielesna i tylko przeciwko ciału, ale broń chrześcijanina jest duchowa, przeciwko fortyfikacjom diabła. Ludzie ze świata uzbrojeni są w stal i żelazo, ale chrześcijanie uzbrojeni są w zbroję Bożą, w prawdę, sprawiedliwość, pokój, wiarę, zbawienie i Słowo Boże…

Dlatego, tak jak nauczył nas Chrystus, nasza Głowa, tak i my przez Niego uczymy członków ciała Chrystusowego, aby nie znalazło się w ciele podziału, przez który można by je zniszczyć. Od czasów Chrystusa i Jego członków napisano, aby Jego ciało pozostało całe i zjednoczone dla swego wzrostu i budowania. Każde królestwo, które jest podzielone samo w sobie, zostanie zniszczone.

Przysięga

Odnośnie przysięgi, wszyscy zgodziliśmy się, co następuje: przysięga jest potwierdzeniem dla tych, którzy się kłócą lub składają obietnice. Prawo Mojżeszowe nakazuje, aby czynić to tylko w imię Boga, mówiąc prawdę, a nie kłamiąc. Chrystus, który uczył nas doskonałości Prawa, zabrania swoim wyznawcom wszelkiego rodzaju przysięgi, prawdziwej lub fałszywej; ani na niebo, ani na ziemię, ani na Jerozolimę, ani na swoją głowę; a to z tego powodu, że „nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym” (Mateusz 5:34). Z tego powodu wszelkie przysięganie jest zabronione: nie możemy spełnić tego, co obiecujemy, gdy przysięgamy, ponieważ nie możemy zmienić [nawet] najmniejszej rzeczy o sobie.

Istnieją tacy, którzy nie wierzą w proste Boże przykazanie i mówią: „Ale Bóg przysiągł na samego Siebie Abrahamowi, ponieważ był Bogiem (gdy obiecał pomóc Abrahamowi i być Jego Bogiem, jeśli będzie przestrzegał Jego przykazania).

Odpowiedź: spójrzcie, co mówi Pismo Święte: „Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę…” (List do Hebrajczyków 6:17-18)

Zwróć uwagę na znaczenie tego fragmentu: Bóg ma moc czynienia tego, czego tobie zabrania, ponieważ dla Niego wszystko jest możliwe. Pismo Święte mówi, że Bóg złożył przysięgę Abrahamowi, aby pokazać, że Jego sąd jest niezachwiany.

Oznacza to, że nikt nie może się sprzeciwić Jego woli; w ten sposób może dotrzymać Swojej przysięgi. Ale my nie możemy, jak powiedział Chrystus, dotrzymać ani wypełnić własnej przysięgi, więc nie możemy przysięgać.

Inni mówią, że Bóg nie może zabronić przysięgi w Nowym Testamencie, ponieważ nakazał ją w Starym Testamencie, ale zabrania przysięgania tylko na niebo, ziemię, Jerozolimę i swoją głowę. Odpowiedź: zwróć uwagę na Pismo: „A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada”. (Mateusz 23:22)

Uwaga: jeśli nie wolno przysięgać na niebo, ponieważ jest to tron ​​Boży, o ile bardziej zakazane jest przysięganie na samego Boga? Głupi i ślepi, kto jest większy, tron ​​czy Ten, który na nim zasiada?

Inni zaś twierdzą, że jeśli niewłaściwe jest używanie Boga dla prawdy, to w takim razie apostołowie Piotr i Paweł także przysięgali. Odpowiedź: Piotr i Paweł wyznali tylko to, co Bóg obiecał Abrahamowi, mianowicie tego, czego sami oczekujemy. Jednak gdy ktoś wyznaje, wyznaje to, co istnieje, niezależnie czy to dobre, czy złe. Tak więc rzekł Symeon do Marii, mówiąc: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (Łukasz 2:34)

Chrystus nauczył nas tego samego, kiedy powiedział: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mateusz 5:37) Mówi, że twoja mowa lub twoje słowo powinny być tak i nie, aby nikt nie zrozumiał, że na cokolwiek innego pozwolił. Chrystus to po prostu tak i nie, a wszyscy, którzy Go szukają, zrozumieją Jego Słowo. Amen.

Źródło: http://bibleviews.com/Schleitheim.html

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *